Praktijkinformatie

Algemene informatie

Huisartsenpraktijk Vermeer, in het centrum van het gezellige Zuidlaren, is een praktijk die de reguliere huisartsenzorg in zijn volle omvang uitoefent.
Ons team bestaat uit twee huisartsen, twee doktersassistenten, een praktijkondersteuner somatisch (POH-S) en een praktijkondersteuner geestelijk (POH-GGZ).
Onze praktijk is NHG geaccrediteerd. Vanuit de NHG (Nederlanse Huisartsen Genootschap) is een keurmerk ingesteld om praktijken te toetsen op het gebied van kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg. Sinds 2013 voldoen wij aan deze eisen.

Telefoon

Als u onze praktijk belt (4091263) krijgt u een keuzemenu te horen:
1> spoedlijn: in geval van medische nood krijgt u gelijk de assistente aan de lijn.
2> receptenlijn: hier kunt u uw herhaalrecepten inspreken. Vergeet niet uw naam en geboortedatum door te geven.
3> assistentenlijn: u kunt hier een afspraak maken voor het spreekuur, een visite aanvragen, herhaalrecepten aanvragen (bij voorkeur de receptenlijn) of u kunt de assistente eenvoudige medische vragen stellen.

Spreekuur en visites

Afspraakspreekuren zijn er dagelijks van 8.00 -10.00 uur en van 14.00 -15.30 uur. Alleen woendagmiddag is de praktijk gesloten en wordt er waargenomen door de praktijk van dr. Mees (tel.4091213).
Een consult duurt 10 minuten. Als u meer klachten heeft, die waarschijnlijk meer tijd vergen, wordt u gevraagd dit bij de assistente aan te geven. Gelieve voor 10.00 uur een afspraak te maken voor het spreekuur. Dat geldt ook voor de aanvragen voor visites.

Telefonisch terugbelspreekuur

Als u de huisarts telefonisch wilt spreken kunt u dit 's ochtends aangeven aan de assistente. U wordt dan tussen 13.30 -14.00 uur teruggebeld.


Centrale Dokterdienst Groningen
In de avond (na 17.00u), nacht, tijdens het weekend en tijdens feestdagen is de praktijk gesloten. Voor spoedgevallen kunt u bellen met de huisartsenpost via telefoonnummer: 0900-9229.
 
Bij de huisartsenpost kunt u wel terecht voor:
-spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts.
-recepten van medicijnen, die u snel moet innemen, terwijl u deze niet meer in     huis heeft en het innemen niet kunt uitstellen tot de volgende dag.
-telefonisch overleg over een verontrustende klacht.
-verwijzing naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

De huisartsenpost is er niet voor:
-klachten die kunnen wachten tot de volgende werkdag van uw huisarts.
-mensen die overdag geen tijd hebben om naar de huisarts te gaan.
-herhalingsrecepten voor niet-urgente medicijnen .
-een second opinion.
-voor algemene medische vragen

Het adres van de huisartsenpost in Hoogezand is:
Meint Veningastraat 54, 9601 KH Hoogezand.


Klachtenregeling
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190. Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.  

Huisartsenpraktijk In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).  

De plichten van de huisartsenpraktijk
Onze huisartsenpraktijk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:   Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening; voor doelmatig beheer en beleid; voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Vermeer hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.   Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.  

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten: Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.   Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  onze praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 Toelichting op het aanvraagformulier U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Vermeer is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.  

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van huisartsenporaktijk Vermeer hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Onze praktijk gaat binnenkort beginnen met het LSP. Het LSP wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.     Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.  

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.   Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

inloggen